Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de
arts en de patiënt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens
de arts wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al
deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
2. De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1) aan de
patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop
van het consult per pinbetaling of contant te worden voldaan.
3. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit
bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een
eenmalige machtiging tot afschrijving.
4. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt,
of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd
afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening
brengen.
5. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als
vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
6. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de
datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt
gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te
vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per
gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
7. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het
verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden
overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt
verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het
verschuldigde bedrag.
8. Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de
hiervoor genoemde regeling af te wijken.
Deze AVIG betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te
‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.